Povinné ručení mPojištění.cz
Jsme specialisté na povinné ručení
Ušetříte až 70% z běžné ceny
Originály dokumentů ihned poštou

Pojišťovny

Loga pojišťoven

Pojistěte se snadno

 • Zadejte základní údaje do kalkulačního formuláře
 • Porovnejte si nabídky v přehledné tabulce
 • Vyberte si povinné ručení, které vám nejvíce vyhovuje
 • Zadejte doplňující údaje pro přípravu pojistné smlouvy
 • Uzavřete povinné ručení
Podrobnější popis:
Jak uzavřít
povinné ručení
Nové okno

Jak změnit pojišťovnu

Ušetřete až několik tisíc korun každý rok. Se změnou pojišťovny vám pomůžeme.
Více informací Nové okno

Klientská linka

pondělí až pátek 9:00–16:00

731 041 860

Česká kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů (ČKP) je profesní organizace pojišťoven, které jsou na území ČR oprávněny provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Jde o právnickou osobu, která byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Česká kancelář pojistitelů hradí z garančního fondu oprávněné nároky poškozenému a vymáhá vyplacená plnění na nepojištěném škůdci.

Kontaktní informace:

Česká kancelář pojistitelů
Na Pankráci 1724/129
Praha 4 140 00

tel.: +420 221 413 111
www.ckp.cz Nové okno

Činnosti ČKP

Česká kancelář pojistitelů spravuje garanční fond a provozuje hraniční pojištění, které se uzavírá při vstupu cizozemského vozidla na území ČR zaplacením pojistného, a to na dobu jeho pobytu na tomto území.

Dále ČKP provozuje informační středisko. Jeho hlavní funkcí je zjišťovat, uchovávat a poskytovat vybrané údaje o pojištění odpovědnosti vozidel registrovaných na území České republiky a uchovávat a poskytovat vybrané údaje o škodních zástupcích pro území ostatních členských států Evropského hospodářského prostoru. Tyto zástupce jmenovaly pojišťovny, jež mají oprávnění provozovat povinné ručení v České republice.

ČKP zabezpečuje plnění úkolů, které souvisí s jejím členstvím v Radě kanceláří, uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států, informačními středisky a orgány, jež jsou v jiných členských státech pověřeny vyřizováním žádostí o náhradní plnění, a zabezpečuje úkoly vyplývající z těchto dohod. Spolupracuje se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti, vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti.

Dále ČKP předává data o pojištěných vozidlech Centrálnímu registru vozidel za účelem porovnání s daty registrovaných vozidel, a identifikuje tak registrovaná nepojištěná vozidla, která pak oznamuje správním orgánům.

Ve vztahu k poškozeným, tj. těm, kterým byla provozem vozidla způsobena škoda, vystupuje Česká kancelář pojistitelů jako garant a poskytovatel:

 • plnění za škodu na zdraví nebo usmrcením způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba,
 • plnění za škodu způsobenou provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti,
 • plnění za škodu způsobenou provozem vozidla pojištěného u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto škodu,
 • plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla pojištěného hraničním pojištěním,
 • plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území ČR povinnost uzavřít hraniční pojištění,
 • náhradního plnění podle § 24 a) a § 24 b) zákona č. 168/1999 Sb.

Ve vztahu k povinným, tj. těm, kteří odpovídají za škodu způsobenou nezjištěným vozidlem nebo vozidlem bez pojištění odpovědnosti, má ČKP právo na náhradu toho, co za ně poškozeným plnila.

Jistota pro poškozené a postih vůči škůdci

V případě, kdy je škoda způsobena nepojištěným vozidlem, vstupuje do řešení škody ČKP. Je nejen garantem, aby poškozenému byly z garančního fondu uhrazeny všechny oprávněné nároky, ale zároveň uplatňuje postih vůči škůdci. Pokud ve stanovené lhůtě nepojištěný škůdce dluh neuhradí ani neuzavře s ČKP dohodu o splácení, předává ČKP případ k externímu vymáhání, v další etapě pak soudům.

ČKP je vysoce úspěšná při prosazování práv na náhradu vyplaceného plnění u soudů, převyšujícím 95 %. Vůči těm, kteří neplatí ani na základě pravomocného soudního rozhodnutí, nastupuje exekuce.

Členské příspěvky, kterými pojišťovny přispívají do garančního fondu, se promítají do sazeb povinného ručení. Prostřednictvím svých pojišťoven tak do garančního fondu přispívají všichni provozovatelé vozidla, kteří platí povinné ručení, v závislosti na kategorii vozidla.

mPojištění.cz | povinné ručení online
© mPojištění.cz 2010 - 2015
Wellness pobyty     Pneuservis, autoservis, pneumatiky, pneu